TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

SOSYAL KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği bünyesinde kurulacak “Sosyal Kurulu”nun kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Sosyal Kurulu’nun kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek                        : Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ni (TİED),

Sosyal Kurulu              : TİED elli yaş ve üstü arası işitme engelli erkek üyelerden oluşan Sosyal Kurulu’nu,

Genel Kurul                 : TİED Genel Kurulu’nu ifade eder.

SOSYAL KURUL’UN AMACI

Madde 4

Dernek faaliyetleri kapsamında, Derneğe gerek üye gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş, elli yaş ve üstü erkek üyelerden oluşan, yıllar içinde edindikleri deneyimlerini aktarmak ve işitme engellilerin gelişimi, ihtiyaçları ve sosyalleşmeleri ile ilgili katkıda bulunmak, kıdemli üyeler için gezi, eğitim vesair kültürel faaliyetler düzenlemek,  gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak, işitme engellilerin sorunları ile ilgili çözümler üretmek yine alınan Yönetim Kurulu kararları ile ilgili görüş ve eleştirilerde bulunmak amacı ile Sosyal Kurul kurulmuştur.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Sosyal Kurulu kısaca TİED_SK olarak adlandırılır.

            Türkiye İşitme Engelliler Derneği Sosyal Kurulu;

 1. Elli yaş ve üstü deneyimli ve kıdemli üyelerin yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, kendi yaş grupları ile ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak,
 2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde Sosyal Kurul’da tüm engelli birey ve üyelere yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 3. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı engelli bireyler ve toplum yaratma sürecinde  tarafların katılımına, dönemsel veya sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların  oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 4. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde yerel düzeyde tüm engellilerin haklarını korumak ve geliştirmek,
 5. Derneğin elli yaş ve üstü üyelerini ulusal, uluslararası düzeyde Sosyal Kurul olarak temsil etmek.
 6. Elli yaş ve üstü Dernek üyelerinde kimlik bilincini geliştirmek,
 7. Elli yaş ve üstü üyelerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 8. Kıdemli üyelerin dayanışmaya ve paylaşmaya yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 9. Kaliteli ve yaşanabilir bir ülke yönetiminde işitme engellilerin aktif rol alması, yaşadıkları toplum  sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 5

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu alacağı kararlarla Sosyal Kurul’un düzenleyeceği her türlü faaliyet giderlerini karşılayacaktır.

YÜRÜTME

Madde 6

Sosyal Kurul; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Kurul Sekreteri, olmak üzere 3 üyeden oluşur.

 TİED Genel Kurulu’nca seçilirler. Kurul toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

Kararlar, Dernek Başkanı’nın belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin de toplantıya katılıp oy kullanmasıyla birlikte oy çokluğu ile alınır.

TİED SOSYAL KURUL SEÇİMİ

Madde 7

TİED Ana Tüzük’te belirtilen 3 yılda bir yapılan Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, kongreye katılan elli yaş ve üstü üyeler oy kullanarak Sosyal Kurulu belirler.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

Meclis, bu yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.


SOSYAL KURUL’UN GÖREVLERİ

Madde 9

 1. TİED Derneği’nde üye olan elli yaş ve üstü üyeler Sosyal Kurul Başkanlığı’na seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. Genel Kurul’ca seçilen üyeler Sosyal Kurul’da görev alması halinde 3 yıllık çalışma süresince görevi devam eder. Görevi bitiminden sonra Sosyal Kurul’dan ayrılmış sayılır.
 3. Kurul dördüncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 4. İşitme engelli bireyleri ve Derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları koordinatör üye aracılığı ile Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunar.
 5. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı, sergi kermes, gezi ve mitingler tertip edilmesini Dernekten isteyebilir.
 6. Derneğin hizmetleri bakımından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini koordinatör üye aracılığı ile Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
 7. Elli yaş ve üstü engelli üyelerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
 8. Elli yaş ve üstü engelli üyeler için çeşitli kültürel etkinlikler, geziler, kampanyalar ve sportif faaliyetler düzenler.

SOSYAL KURUL ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 10

Sosyal Kurul üyeliğine aday olabilmek için;

 1. T.C. Vatandaşı olması
 2. TİED işitme engelli erkek üye olması,
 3. Elli yaş ve üstü işitme engelli olması,
 4. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek Başkanlığı’na başvurulur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

Sosyal Kurul için belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

Sosyal Kurul; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Sosyal Kurul kararları halka ve basına açıktır. Sosyal Kurul kararları halka açık bulundurulur.

Sosyal Kurul üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12

TİED üye olan elli yaş ve üstü üyelerden olabilirler.

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

Sosyal Kurul üyelerinden herhangi bir üyenin herhangi bir nedenle ayrılması halinde diğer üyeler göreve devam eder. Sosyal KuruI’da üye kalmaması halinde Sosyal Kurul’un faaliyetlerini yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu devam ettirir.

Sosyal Kurul oy çoğunluğu ile karar alır.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

Sosyal Kurul yönetmeliğinde değişiklik yapılacak olması halinde, TİED Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. İş bu öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİED Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Sosyal Kurul’da herhangi bir sorun oluşumu halinde TİED Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı Yönetim Kurulu belirler.

YÜRÜTME

Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİED ve Sosyal Kurulu tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.