TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nde kurulacak “Kadın Meclisi”nin kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadınlar Meclisi’nin kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek            : Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ni (TİED),

Kadın Meclisi  : TİED üyelerinden oluşan Kadın Meclisi’ni,

Genel Kurul     : TİED Genel Kurulu’nu ifade eder.

KADIN MECLİSİ’NİN AMACI

Madde 4

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi, Türkiye’de yaşayan işitme engelli kadınların yaşamında; kadın vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi kadın hak ve hukukunun korunmasını sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, kadınların problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini, düşünebilmelerini ve  geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 1. Kadınların yönetimde karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak.
 2. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde Kadın Meclisi’ne yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak.
 3. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların  oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 4. Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde kadın haklarını korumak ve geliştirmek.

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 5

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu alacağı kararlarla Kadın Meclisi’nin düzenleyeceği her türlü faaliyet giderlerini karşılayacaktır.

YÜRÜTME

Madde 6

Kadın Meclisi; Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Sekreteri,  olmak üzere 3 üyeden oluşur.

TİED Genel Kurulu’ndan seçilirler. Meclis toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

 TİEDGM KADIN MECLİSİ SEÇİMİ

Madde 7

TİED Ana Tüzükte belirtilen 3 yılda bir yapılan TİED Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, kongreye katılan TİED kadın üyeleri oy kullanarak, Kadın Meclisi’ni belirler.

Kararlar, Dernek Başkanı’nın belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin de toplantıya katılıp oy kullanmasıyla birlikte oy çokluğu ile alınır.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.

KADIN MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 9

Meclis amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Kadın haklarını ve Derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 2. Toplantıları Kadın Meclisi Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı durumlarda Başkan yardımcısı yönetir. Her ikisinin de bulunmaması halinde toplantı yapılamaz.
 3. Komisyon raporlarını görüşür. Teklif ve temenni kararları alır.
 4. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı, kermes, gezi ve mitingler tertip edilmesini TİED Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.
 5. Dernek hizmetleri açısından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini genel koordinatör üye aracılığı ile Yönetim Kurulu’ndan talep eder.

KADIN MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI 

Madde 10

Kadın Meclisi Üyeliği’nde aday olabilmek için;

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. TİED kadın üyesi olmak,
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 4. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek Başkanlığı’na başvurulur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

Kadın Meclisi için Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekân olacaktır.

Kadın Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.

Kadın Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12

TİED üye olan 18 yaşını doldurmuş kadın üyeler aynı zamanda Kadın Meclisi’nde de üyedirler.

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

Kadın Meclisi yönetiminden herhangi bir üyenin ayrılması halinde Meclis kalan üyelerle faaliyetine devam eder. Meclis yönetiminde üye kalmaması halinde ilk Genel Kurul yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Meclisin faaliyetlerini devam ettirir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

Kadın Meclisi Yönetmeliği değişiklik yapılacak olması halinde, TİED Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. Öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİED tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Kadın Meclisi’nde herhangi bir sorun oluşumu halinde TİED Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı Yönetim Kurulu belirler.

YÜRÜTME

Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİED ve Kadın Meclisi tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.

× Whatsapp'a Ulaşın