TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE – 1

Derneğin adı “Türkiye İşitme Engelliler Derneği” dir. Kısaca TİED olarak adlandırılır. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Alameti ve Tanınan Haklar

MADDE – 2

            Dernek Bakanlar Kurulu’nun 18.04.1970 tarih ve 7/522 sayılı Kararnamesi ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanmıştır.

            Dernek İçişler Bakanlığı’nın 28.03.1975 tarih ve BKK 9737 sayılı kararı ile “Türkiye” ünvanını kullanma hakkına sahip olmuştur.

Derneğimizi temsil eden beyaz zemin üzerine göğe açık iki siyah el, elleri kuşatan içte sarı ve dışta kırmızı elle uyumlu çizgi ile ellerin üstünde yer alan yeşil, kırmızı, mor, turuncu 4 adet renkli yıldızlar mevcuttur. Dernek logosunda el üstünde yer alan dört yıldız renklerden, Mor renk Gençlik Meclisi’ni, Kırmızı renk Kadın Meclisi’ni, Turuncu renk Türk İşaret Dili Kurulu’nu, Yeşil renk ise Sosyal Kurulu temsil ederler. Logo altında ise; Türkiye İşitme Engelliler Derneği adı yazılıdır. 1959 derneğin kuruluş tarihi yer alır.

Derneğin Amacı ve Bu amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

MADDE – 3

3 – A Derneğin Amacı

Dernek bir kültür ve sosyal yardım kuruluşudur. Dernek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları çerçevesinde üyelerine kültür, sosyal işler, spor ve eğitim alanlarında hizmet vermek, üyelerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.

3 – B Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1.Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2.Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3.Türk halk oyunları, tiyatro, resim, mim, pantomim, kermes, sinema ve el sanatları dalında çalışmalar yapmak, yarışmalar ve gösteriler düzenlemek,

4.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçi ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7.Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8.Üyeleri arasında insani münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor aktiviteleri, konferans, gezi ve eğlence ile ilgili etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,  gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği dernekleri kurmak,

11.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

12.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13.İstanbul Sessizler Spor Kulübü’nün sportif faaliyetlerini yürütmesi için desteklemek ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar ile yılda 1 (bir) defa olmak şartı ile sadece sportif ihtiyaçlarını gidermesi için maddi yardımını sağlamak,

14.Bütçe imkânları çerçevesinde Derneğin yardıma muhtaç üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve nakdi ihtiyaçlarını karşılamak,

15.Bütçe imkânları çerçevesinde Ramazan ayında üyelerine gıda yardımında bulunmak,

16. Dernek üyelerine yapılan sosyal yardımlar, Genel Kurul’da alınan karara ve Genel Kurul’da tespit edilerek Divan Tutanağı’na geçirilen bütçe planlaması doğrultusunda, Yönetim Kurulu karar alır ve Karar defterine işlenir. Sosyal Yardımlar, üyenin başvurması halinde, Yönetim Kurulu karar alır ve karar defterine işlenir. Üyenin başvurması ve Sosyal yardım konusunun işlem tarihinden itibaren 3 ayı geçmemek şartı ile üyeye ödenir.

a-) Evlenme Yardımı: Evlilik Cüzdanı fotokopisi şart ile.

b-) Doğum Yardımı: Doğum Belgesi şartı ile.

c-) Sünnet Yardımı: Sünnet Davetiyesi şartı ile.

d-) Vefat Yardımı: Ölüm Belgesi şartı ile dernek üyemizin sadece 1.derece yakını olan (Anne, Baba, Eş ve çocuklar) aile bireyleri.

e-) Eğitim Yardımı: Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus ilköğretim, ortaöğretim ve lise okul belgesi ve sağlık kurulu raporu sahibi ve işitme engelli olması şartı ile.

f-) Burs Yardımı: Her yıl olmak üzere bir defaya mahsus, sadece örgün eğitimde ve devlet üniversitesinde okuyup öğrenci belgesi ve sağlık kurulu raporu sahibi ve işitme engelli olması şartı ile.

g-) Sağlık Yardımı: Başvuran üyenin Muayene ve ilaç yardımı, faturalandırılmış reçetenin bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile karşılanmasına,

h-) Gözlük Yardımı: Başvuran üyenin gözlüğü faturalandırılmış ise bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile 3 (üç) yılda bir defa karşılanmasına,

i-) İşitme Cihaz Yardımı: Başvuran üyeler 5 (beş) senede 1 (Bir) defa yararlanabilecek olup; İşitme Cihazı fatura bedelinin güncel Asgari Ücreti geçmesi durumunda, fatura ve reçete şartı ile karşılanmasına,

j-) Yakacak Yardımı: Doğalgaz kullanılmaması şartı ile, senede bir defaya mahsus, dilekçe ile başvurulması halinde nakdi yardımı yapılması.

k-) Fakirlik Aylık Yardımı: 65 yaş üstü ve sosyal güvencesi olmayan üyeye, Fakirlik Belgesi getirmesi şartı ile,  3 (üç) ayda 1 (bir) fakirlik yardımı verilmesine

I-) Askerlik Yardımı: Bedelsiz askere gidecekler için askerlik celp belgesinin ibrazı şartı ile.

17.Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

18.Dernek faaliyetleri kapsamında, Türkiye’de yaşayan işitme engelli gençlerin yaşamında; genç vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, gençlerin hak ve hukukunun öğretilmesi ve korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, gençlerin problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini, geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi kurulması ve belirlenen gündeme ve tüzüğe göre yapılacak Dernek Genel Kurulu’nca Gençlik Meclisi üyelerinin seçimini yapmak,

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi kısaca TİED_GM olarak adlandırılır.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi kuruluş, amaç, kapsam, esas ve işleyişleri Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi Yönetmeliği’nde düzenlenir.

19.Dernek faaliyetleri kapsamında, Türkiye’de yaşayan işitme engelli kadınların yaşamında; kadın vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi kadın hak ve hukukunun korunmasını sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, kadınların problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini, düşünebilmelerini ve  geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi kurulması ve belirlenen gündeme ve tüzüğe göre yapılacak Dernek Genel Kurulu’nca Kadın Meclisi üyelerinin seçimini yapmak,

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi kısaca TİED_KM olarak adlandırılır.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi kuruluş, amaç, kapsam, esas ve işleyişleri Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Türkiye İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi Yönetmeliği’nde düzenlenir.

20.Dernek faaliyetleri kapsamında, Türk İşaret Dili’nin geliştirilebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçerek çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve bu alanda danışmanlık yapmak yine işaret dilinin zarar görmemesi, hukuken korunabilmesi için faaliyette bulunmak, işaret dili uzmanı yetiştirmek ve bu uzmanlık ile ilgili kriter ve koşulları belirleyip sınav yapmak ve işaret dili uzmanları ile ilgili sicil tutmak amacı ile Türk İşaret Dili Kurulu’nun kurulması ve belirlenen gündeme ve tüzüğe göre yapılacak Genel Kurul’da Türk İşaret Dili Kurulu seçimini yapmak,

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Türk İşaret Dili Kurulu kısaca TİED_TİD olarak adlandırılır.

Türk İşaret Dili Kurulu kuruluş amaç, kapsam, esas ve işleyişleri Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Türk İşaret Dili Yönetmeliği’nde düzenlenir.

21.Dernek faaliyetleri kapsamında, Derneğe gerek üye gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet etmiş, 50 yaş ve üstü üyelerden oluşan, deneyimlerini ve işitme engellilerin gelişimini, ihtiyaçlarını onların sosyalleşmeleri ile ilgili tecrübelerini aktarmak, kıdemli üyeler için gezi, eğitim vesair kültürel faaliyetler düzenlemek,  gerekli gördüğü konularda Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak yine alınan Yönetim Kurulu kararları ile ilgili görüş ve eleştirilerde bulunmak amacı ile Sosyal Kurul kurulması ve belirlenen gündeme ve tüzüğe göre yapılacak Genel Kurul’da Sosyal Kurul’un seçimini yapmak.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Sosyal Kurulu kısaca TİED_SK olarak adlandırılır.

Sosyal Kurul’un kuruluş amaç, kapsam, esas ve işleyişleri Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Sosyal Kurulu Yönetmeliği’nde düzenlenir.

22.Dernek ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlarla birlikte proje üretebilir veya işbirliği ve ortak faaliyet ya da faaliyetler gerçekleştirmek,

23.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

24.Derneğin amacı ve faaliyetleri kapsamında kamuoyunu aydınlatmak üzere sosyal medya iletişim araçları ile yayın yapmak, sosyal platformlara üye olmak veya web siteleri kurmak yahut yurt içi ve yurt dışı üyesi olunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlara faaliyetleri duyurmak ve bu kuruluşların yayınlarını takip etmek ve izlemek üzere gerekli elektronik sistemleri kurmak ve takip etmek, bu konularda çeşitli programları hazırlamak veya yazılı görsel medya tarafından yayınlanmasını sağlamak.

3 – C Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, işitme engelliler için kültür ve sosyal işleri, spor, eğitim, sanat ve yardım alanlarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

MADDE – 4

4 – A Üye Olma Hakkı

1.Fiil ehliyetine (18 yaşını bitirmiş) sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Üyelik başvurusu Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılır, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

2.Üyeliğe kabul edilen kişi,  giriş bildirgesinde taahhüt ettiği giriş aidatı, yıllık aidatı ve diğer ödentilerini giriş bildirgesini doldurduğu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde yerine getirir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine bir sıra numarası altında kaydedilir ve üyeye resimli, tasdikli bir kimlik belgesi düzenlenerek verilir.

3.Üye tarafından verilen kimlik belgesinin kaybolması halinde yeni kimlik belgesi için üye, yıllık üyelik aidatı ücreti kadar kimlik kartı bedelini Dernek hesabına ödemek zorundadır.

4. Üyeye verilen kimlik belgesine Yönetim Kurulu’nca her yıl bandrol yapıştırılması zorunludur. Üyelik kartı ile ilgili her türlü değişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

5. Derneğin asıl üyeleri,  Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

6. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

7.Dernek üyeliğinden çıkmış ya da çıkarılmış kişi ya da kişiler tekrar üye olarak Derneğe kabul edildikleri tarihten itibaren Yönetim Kurulu’na girmek için en az 1 (bir) yıl beklemek zorundadır. Ancak Derneğin faaliyetlerinde yardımcı olarak görevlendirilebilirler.

8.Genel Kurul’da tespit edilen ve Divan Tutanağı’nda belirtilen giriş ve yıllık aidat miktarlarını ve diğer ödentileri üye ödemek zorundadır. Giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul’ca belirlenir. Buna göre Yönetim Kurulu karar alır ve karar defterine işler. 

4 – B Üyeliğe Kabul Koşulları

1.Tüm üyelik türlerinde Dernek Ana Tüzüğü maddelerinde belirtilen Dernek üyelik ve ahlak ilkelerine uygunluk aranır.

2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

3.Üyelik girişinde istenen belgeler, e-devlet uygulamasından alınan ikamet belgesi, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 (üç) adet resim’dir.

4.Ana tüzükte belirtilen ve 3.madde de tarif edilen üyelik hususları aynen uygulanır. Dernek üyeliği için bir üyelik formu düzenlenir, doldurulur ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul olunur.

5.Üyeler giriş aidatını ve yıllık üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemekle sorumludur.

6.Üyelere birer adet Dernek kimlik kartı verilir. Dernek ile ilgili başvurularda nüfus cüzdanı ile bu kimlik ibrazı zorunludur.

7.Üyeler adres ve telefon değişikliğini doğrudan Derneğe bildirmek ile yükümlüdür. Adres değişikliği durumunda üyeler durumu belirtilen bir yazı ve e-devlet uygulamasından alınan ikamet belgesi ile Derneğe başvurmakla yükümlüdür. Aksi takdirde eline ulaşmayan belgeler, davetler, tebliğler ve üyelik ile ilgili yazılar hakkında itiraz hakkını kaybetmiş olur.

8.Giriş bildirgesinde taahhüt ettiği giriş aidatı, yıllık aidatı ve diğer ödentilerini giriş bildirgesini doldurduğu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde yerine getirmemesi halinde dernek üyeliği için başvurmamış sayılır ve üyeliği ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Üyelikten Çıkma

MADDE – 5

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE – 6

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1.Dernek tüzüğü ve yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmak,

2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5.İnsanlık onuruna ve toplum ahlak kurallarına aykırı hareket edenler,

6.Yöneticiler ve üyeler arasındaki birlik ve beraberliği bozucu fiil, hareket ve davranış sergileyenler,

7.Yetkisi olmadan Derneğe zarar veren durumlara sebebiyet veren hareket ve davranışlarda bulunanlar,

8.Dernek üyesi olup Derneğin merkezinin bulunduğu il veya tüm ulusal coğrafyada Derneğin izni olmadan Dernek adına çalışma yapanlar,

9.a.Dernekçe yapılan Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul’a mazeret bildirmeksizin 2 (iki) kez üst üste katılmayanlar,

9.b.Dernekçe yapılan Genel Kurul’a katılmayan üyeye, bir sonraki yapılacak olağan yahut olağanüstü Genel Kurul’a katılmaması halinde üyelikten çıkarılacağı ihtarlı davetiye ile bildirilmesine rağmen Genel Kurul’a katılmayanlar,

10.Herhangi bir üyenin yıllık aidatı 2 (iki) kez üst üste üyelik aidatlarını ödenmediği tespiti halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile ikametgâh adresine karar ile birlikte ödeme ile ilgili tebligat gönderilir. Tebliğden itibaren 30 gün zarfında üyelik aidatlarının ödenmesi zorunludur. Aksi halde ikinci tebligatın yapılması ve son kez 30 gün süre verilmesi Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Tebliğden itibaren 30 gün sonunda üyelik aidatlarının ödenmemesi halinde, üye Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılır.

11.Üyelikten çıkarılma kararına karşı kişi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebilir. Zamanında itiraz edilmemesi halinde çıkarılma kararı kesinleşmiş sayılır.

12.Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

13.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

MADDE – 7

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1.Genel Kurul,

2.Yönetim Kurulu,

3.Denetim Kurulu,

4.Disiplin Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE – 8

8 – A Kuruluş Şekli

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul;

1.Bu tüzükte belirlenen zamanda olağan,

2.Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.

3.Olağan genel kurul, 3 (üç) yılda bir, Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

4.Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

            5.Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

8 – B Çağrı Usulü

1.Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı (PTT, posta vesair) ya da elektronik posta ve SMS (GSM yolu ile kısa mesaj) ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

            2.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            3.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            8 – C Toplantı Usulü

            1.Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

            2.Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            3.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

            4.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            5.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            6.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            7.Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

            8.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

            MADDE – 9

            9 – A Genel Kurulun Karar Alma Usulleri

            1.Genel Kurul’da, Başkan seçimi, üyelikten ihraç ile ilgili kararlarda oylamalar gizli diğer konulardaki kararlar kural olarak açık olarak uygulanır.

            2.Görüşülen konunun mahiyetine göre Genel Kurul başkanı yapılacak oylamanın açık ya da gizli olmasına karar verebilir. İhtilaf olması halinde oylamanın açık veya kapalı yapılmasını Genel Kurul’a sorabilir.

            3.Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            4.Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yöntem uygulanır.

            5.Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            6.Genel Kurul’a katılan tüm üyeler gündemde belirlenen maddelerle ilgili Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilir.

            9 – B Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

            1.Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

            2.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

            Genel Kurulun Görev ve yetkileri

            MADDE – 10

            Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

            1.Dernek organlarının seçilmesi,

            2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

            4.Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

       5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na rapor hazırlama yetkisi verilip, hazırladığı raporun Genel Kurul tarafından incelenmesi sonrasında alacağı karar ile yetki verilmesi,

            6.Yönetim Kurulu’nca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         7.Dernek Yönetim ve Denetim Kurul’larının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8.Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

            9.Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10.Derneğin vakıf kurması,

            11.Derneğin feshedilmesi,

            12.Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

            13.Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

            14.Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerin varlığı halinde her zaman görevden alabilir.

            15.Üyelikten çıkarılma kararına karşı Yönetim Kurulu’na itiraz eden kişinin itirazı reddedilmesi halinde Genel Kurul’a başvurabilir. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı bu durumda Genel Kurul verir.

            16.Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            MADDE – 11

            11 – A Yönetim Kurulunun Teşkili

            1.Yönetim Kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Vekili, Sekreter, Sayman ve Koordinatör Üye’yi belirler.

            2.Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zamanki toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            3.Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            4.Yönetim Kurulu’nda bulunan üyelerin mazeretlerini bildirmeden ardı arda 2 (iki) toplantıya katılmaması halinde üçüncü toplantıyla katılması için Derneğe ait telefon ile kısa mesaj (SMS) mesaj veya e-posta gönderilir. Üçüncü toplantıya katılmaması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve Derneğe ait telefon ile kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta gönderilir.

            5. Dernek başkanlığına aday olacak kişi veya kişilerin kongreden en az (Onbeş) 15 gün önceden, dernek başkanlığına yazılı olarak müracaat ’ta bulunması zorunludur.

            11 – B Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

            Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1.Derneği temsil etmek veya temsil için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

            2.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönem ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

            3.Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

            4.Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5.Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

            6.Genel Kurul’da alınan karaları uygulamak,

            7.Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

            8.Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9.Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

            10.Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

            11.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

            11 – C Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Çalışma Şekli


            A-) Başkan Görev ve Yetkiler

            1.Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerine ve diğer Dernek üyelerine uygun özel görevler verir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu kararıyla üye olmayan dışarıdan bir kişiye yetki ile atama yapabilir. Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki hudutları içerisinde mukavele, kontrat ve diğer tüm yasal ve idari işlemleri yapabilir, borç altına sokabilecek senet imzalayabilir, Derneği tüm gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil görevini yerine getirir. İta amiridir. Asli üyelerden seçilir.

            2.Başkan Derneğin adına söz söylemeye, Derneği ilgili idari makamlara diğer tüm kamu ve özel kuruluşlara ve üçüncü şahıslara karşı temsile yetkilidir. Dernek için gerekli makamlarla temasa geçer. Her türlü yazışmayı sağlar ve imzalar. Başkan yetkilerini kısmen veya tamamen bir Yönetim Kurulu üyesine devredebilir.

            3.Dernek işlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar.

            4.Yürürlükteki mevzuata uygun alınan kararların tatbikini sağlarlar.

            5.Tüzükteki ve mevzuattaki diğer yetkilerini kullanırlar.

            B-) Başkan Vekilinin Görevleri

            1.Başkan’ın yetki verdiği konularda başkana ait yetkilerini kullanır.

            2.Başkan’ın olmadığı zamanlarda onun tüm yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

            C-) Genel Sekreterin Görevleri

            1.Başkan’ın vereceği görevleri yapar.

            2.Tören ve protokol işlerini düzenler.

            3.Derneğin tüm yazışmalarını, dosyalarını, idari defterleri, kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine göre düzenler.

            4.Yönetim Kurulu toplantılarında karar defterini yazar ve katılan üyelere imzalatır.

            5.Derneğin tarihçesini tutar, Dernek yasal defterlerinin ve diğer hatıra eşya ve fotoğraflarının muhafazasını sağlar.

            6.Tanıtım işleri ile uğraşır.

            7.Başkan ve Başkan Vekili olmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık edebilir.

            D-) Saymanın Görevleri

            1.Dernek mali defterleri, dosya ve hesaplarını yürürlükteki mevzuata göre muntazam olarak düzenler.

            2.Muhasebeye ait defterleri tutar ve saklar.

            3.Gelir ve gider evraklarını muhafaza eder.

            4.Vezne ve kıymetli evraklardan elde edilen gelirleri saklar. Ayrıca bu kıymetli evraklardan da sorumludur.

            5.Dernek mali ve sarf işlerinin bütçe kararlarına uygun şekilde yönetilmesini sağlar.

            6.Yeni üye giriş ücreti ve yıllık üye aidatları ile bağış vesair gelirlerin makbuz mukabil tahsilini sağlar.

            7.Yönetim Kurulu’nca miktarı tespit edilen kasada bulunabilecek para miktarından fazla paraları bankada Dernek hesabına yatırır.

            8.Her ay gelir ve gider tablolarını hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar.

            9.Mali durum hakkında Yönetim ve Denetim Kurullarını bilgilendirir.

            10.Sayman her yıl 31 Aralık takvim yılı sonu itibariyle bütçeyi çıkarır ve hazırlar.

            11.Lokalin mali işlerini idare eder.

            12.Dışarıdan anlaşılıp çalışılan mali müşavir ile birlikte her ay en az bir defa görüşür.

            13.Mali Müşavir ile birlikte Dernek ve iktisadi işletmenin hesaplarını kontrol eder, gelir ve giderleri inceler.

            14.Mali Müşavir ile birlikte hareket ederek Derneğin yasal haklarını savunmak ve ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

            E-) Üye (Koordinatör Sorumlusu)

            1.Genel Koordinatör üye Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi ve Türk İşaret Dili Kurulu, Sosyal Kurul ile Yönetim Kurulu arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar.

            2.Meclislerin ve Kurul’un yapacağı işler, gerçekleştireceği faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir, talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu gündemine ilgili konuların alınmasını ve karara bağlanmasını sağlar.

            3.Meclisler ve Kurul ile ilgili alınan kararları yerine getirilmek üzere ilgili Meclis ve Kurul Başkanına bildirir.

            4.Meclisler ve Kurul ile ilgili alınan kararların yerine getirilmesinin takibini yapar ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

            5.Meclisler ve Kurul’un ihtiyaç duyduğu yönetmelik ve idari yazışmaları denetler, Yönetim Kurulu’na sunar.

            6.Meclisler ve Kurul’un yapacağı faaliyetler ile ilgili olarak Meclis ve Kurul Başkanları ile koordineli bir şekilde Dernek adına yazılı ve görsel medya ile temasta bulunur.

            7.Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilen Meclis ve Kurul faaliyetlerinin medya aracılığıyla kamuoyuna duyurur.

            8.Yapılacak faaliyetlerle ilgili her ne ad altında olursa olsun tüm gerçek ve tüzel kişilerden maddi ve manevi destek almak için çalışmalarda bulunur, yazışmalar yapar, Dernek adına GSM yolu ile kısa mesaj yahut elektronik posta gönderir.

            9.Projeler geliştirerek işitme engelli gençlerin, kadınların, çocukların ve genel olarak da engelli bireylerin eğitimde, sosyal aktivitelerde, bilimsel çalışmalarda aktif rol almasını sağlar. Bilgi ve becerilerinin gelişimleri ve sosyalleşmeleri için çalışmalar yapar. İnsan hakları ve çevre konusunda duyarlılıkları arttırmak için çalışmalarda bulunur.

            10.Gerek Dernek amacına uygun yapılacak tüm projeler gerek gösteri, kermes, film çalışmaları (uzun metraj, kısa metraj, belgesel), tiyatro, folklor, pantomim, resim, heykel, seramik ve buna benzer kültür ve sanat alanında her türlü organizasyonlar ve gerekse diğer yapılacak kurs, eğitim ve sair faaliyetler ile yapılacak bilimsel ve teknolojik etkinlikler ilgili yetkili mercilerden izin alır, ilgili Meclis veya Kurul Başkanı ile koordinasyon içinde çalışma yapar.

            11.Üye olmak isteyenleri gerekli işlem yapılmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar.

            12.Sosyal yardımları hazırlar ve gereğinin yapılması için Yönetim Kurulu’na sunar.

            13.Dernek binası ve lokalinin bakım ve onarım işleri ile büro malzemeleri ihtiyaçlarını Yönetim Kurulu ile alınan tavan masraf miktarını aşmamak şartı ile karşılar.

            14.Çeşitli firma ve şahıslardan Dernek için maddi ve manevi destek çalışmalarında bulunur. Destek çalışmaları için Meclisler ve Kurul ile koordinasyonu sağlar ve onların desteğini alır.

            15.Mesleki eğitim kurslarının açılması için öncülük etmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlar.

            16.Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Türk İşaret Dili Kurulu, Sosyal Kurul yönetmeliklerinde belirtilen tüm faaliyetleri sağlar, yönetmeliklerdeki tüm faaliyetler bakımından Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

            Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            MADDE – 12

            12 – A Denetim Kurulunun Teşkili

            1.Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

            2.Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            12 – B Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            1.Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek ana tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek ana tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

            2.Denetim Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

            Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            MADDE – 13

            13 – A Disiplin Kurulunun Teşkili

            1.Disiplin Kurulu, (3)üç asil ve (3) üç yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

       2.Disiplin Kurulu, Dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre görevini yerine getirmek ve sonuçları Yönetim Kurulu’na bildirmekle görevlidir.

          3.Disiplin Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Başkanlık makamının bir şekilde boşalması halinde, Genel Kurul’da belirlenen yedek üyelerden çağırılacak üye ile birlikte yeniden bir başkan seçilir.

         4.Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

            5.Disiplin Kurulu, Genel Kurul’a görevli bulunduğu sürede yaptığı işlemlerle ilgili bir rapor sunar.

13 – B Disiplin Kuruluna Verilmeyi Gerektiren Durumlar

            Aşağıdaki fiilleri işleyen üyeler Disiplin Kurulu’na verilirler:

            1.Tüm yasal mevzuata, tüzüğe, Dernek ile ilgili tüm yönetmeliklere,  Genel Kurul kararlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına ve Dernek ilkelerine aykırı davrananlar,

            2.Verilen yetkileri kötüye kullananlar,

            3.Aidatları ödemeyenler,

            4.Dernek amacı dışında hakaret edip kişisel menfaat sağlayanlar,

            5.Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri mazeretsiz yerine getirmeyenler.

            13 – C Cezalar

            Disiplin Kurulu tarafından işlenilen fiilin niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen cezalar ilgili Disiplin cezaları Yönetim Kurulu’nca verilir.

            1.Uyarma
            2.Kınama
            3.Üyelikten çıkarma


            13 – D Usul

            1.Yönetim Kurulu, 13-B maddesinde belirtilen fiilleri işleyen Dernek üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerini Disiplin Kurulu’na sevketme yetkisine sahiptir. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Disiplin Kurulu üyesi veya başkanı geçici olarak görevinden çekilmiş sayılır ve yedek üyelerden biri geçici olarak boşalan görevi doldurur. Disiplin Kurulu’na sevk edilen disiplin kurulu üyesi veya başkanı kendisi ile ilgili yapılan görüşmelere katılamaz.

            2.Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’na sevk ettiği kişileri geçici olarak görevinden alabilir.

            3.Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin işlemi yapılması istenen üye yahut yöneticiye hakkında iddiayı da özetleyerek 15 gün savunma için süre verir.

        4.Disiplin Kurulu, gerekli soruşturmayı yaparak kararını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu’nca ceza verilmesi halinde kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde karara Disiplin Kurulu’na itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz reddi halinde, ceza verilen kişi yapılacak ilk Genel Kurul’a başvurabilir.  Talebi Genel Kurul’ca karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.

            5.Disiplin Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine Genel Kurul’un kararı bozması durumunda, ilgililer Disiplin Kurulu kararı ile Genel Kurul kararı arasında geçen süre ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edemezler.

           6.Yazılı savunma alınmadan hiç kimse hakkında üyelikten çıkarma cezası verilemez. Ancak Disiplin Kurulu’nun çağrısına uymayanlar ve ifade vermekten kaçınanlar hakkında, yazılı savunma alınmadan Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma cezası verebilir.

            Derneğin Gelir Kaynakları

            MADDE – 14

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

            1.Üye Aidatı: Üyelerden giriş aidatı ödentisi ve yıllık aidatı alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

            2.Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

            3.Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, kermes, konferans gibi faaliyetlerden ve Dernek veya başka kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen projelerden sağlanan gelirler,

            4.Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

            5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

            6.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

            7.Dernek tarafından tertiplenen piyango, broşür, kitap, dergi, CD, DVD ve her türlü yayın gelirleri,

            8.Üyelerin eser ve imalatından sağlanan paylar,

            9.Dernekler Kanunu hükümleri gereğince amaçları aynı olan ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınacak yardımlar,

            10.Diğer gelirler.

            Derneğin Defter tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

            MADDE – 15

            15 – A Defter tutma esasları

            1.Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

            2.Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

            3.Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

            4.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

            15 – B Kayıt Usulü

            Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

            Tutulacak Defterler
            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 

            a-) İşletme hesabı esnasında tutulacak defterler ve uyulacak hesaplar aşağıdaki gibidir:

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

            1.Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            2.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

            3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

            4.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.        

6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgeleri’nin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

            b-) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

            1.(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’inci alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

            2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

            15 – C Defterlerin Tasdiki

            Dernekte, tutulması zorunlu olan defterleri kullanmaya başlamadan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

            15 – D Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık), (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ni esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

            Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

            MADDE – 16

            16 – A Gelir ve Gider belgeleri

            1.Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi (dekont) veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            2.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek Yönetim Kurulu’nda görev alanlar zaruri giderler için, yol, iş takibi konularında bütçe ödenekleri dâhilinde uygun olacak bir miktarda ücret alırlar. Ancak Derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenleyerek yardım toplama hallerinde ise giderler, brüt gelirin %40’ını geçemez, giderlerin gösterilen oranları geçmesi halinde aradaki fark, haklı nedenler olmadıkça, sorumlu Kurul üyelerine ödettirilir.

            3.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK–15’ te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

            16 – B Alındı Belgeleri

            1.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

            2.Alındı Belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            16 – C Yetki Belgesi

            1. Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK–19’ da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

            2.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine ve görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.

            3.Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

16 – D Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

            Beyanname Verilmesi

            MADDE – 17

            Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin Mülki İdare Amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

            MADDE – 18

            Mülki amirliğine yapılacak bildirimler

            18 – A Genel Kurul Sonuç Bildirimi

            Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 45 (kırkbeş) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3 ’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

            Genel kurul sonuç bildirimine;

            1.Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

            2.Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

18 – B Taşınmazların Bildirilmesi

            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinde itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK–26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

            18 – C Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

            1.Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK–4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

            2.Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi (dekont) ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

            3.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

            18-D Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

            Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK–23 ‘de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, Protokol tarihini izleyen 1 (bir) ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

            18 – E Değişikliklerin Bildirilmesi

1.Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini EK- 24; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini EK- 25 doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

2.Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            3.Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük, Üye Değişiklik Bildiriminin (Ek-27) doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilir.

Derneğin İç Denetimi

            MADDE – 19

            1.Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            2.Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

            Derneğin Borçlanma Usulleri

            MADDE – 20

            Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul’dan alınmış yetki çerçevesinde yönetim kurulu tarafından borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

            MADDE – 21

            1.Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            2.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

            Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            MADDE – 22

            22 – A Derneğin Feshi

            1.Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamama sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            2.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

22 – B Tasfiye İşlemleri

            1.Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “ Tasfiye Halinde Türkiye İşitme Engelliler Derneği  ” ibaresi kullanılır.

            2.Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.

            3.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayandırılarak verilen ek sürekler hariç üç ay içinde tamamlanır.

            4.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

            5.Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

            Hüküm Eksikliği

            MADDE – 23

            1.İşbu tüzük 23 maddeden ibaret olup bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve işbu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

            2.Bu Tüzük aşağıdaki Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

            3.Yönetim Kurulu Üyelerinin,

Adı ve Soyadı              Görev Ünvan

Ali İsmet ÖNER           Başkan

Namık TOPÇU             Başkan Vekili

Ugur UZEL                   Sekreter

Davut AVCI                 Sayman

Fatma Neveda ÖNER  Üye

BU TÜZÜK 23 (YİRMİ ÜÇ) MADDEDEN İBARETTİR.

Başkan                  Başkan Vekili          Sekreter          Sayman               Üye

Ali İsmet ÖNER    Namık TOPÇU        Ugur UZEL       Davut AVCI          Fatma Neveda ÖNER

× Whatsapp'a Ulaşın