TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği bünyesinde kurulacak Disiplin Kurulu’nun kuruluşunu, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2        

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Disiplin Kurulu’nun kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek                        : Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ni (TİED)

Disiplin Kurulu             : Üç üyeden oluşan Disiplin Kurulu’nu,

Genel Kurul                 : TİED Genel Kurulu’nu ifade eder.

DİSİPLİN KURULU’NUN AMACI

Madde 4

Türkiye İşitme Engelliler Derneği, Dernek tüzüğünde belirlenen görevleri yerine getirmek ve sonuçları Yönetim Kurulu’na bildirmekle görevlidir. Disiplin Kurulu, kusurlu davranışları nedeniyle üyeler hakkında Yönetim Kurulu tarafından kendisine bırakılacak işlemli yazılar üzerinde ve ilgililer hakkında lüzumlu inceleme ve soruşturmayı tamamlamak suretiyle karara bağlamak.

DİSİPLİN KURULUNA VERİLMEYİ GEREKTİREN FİİLLER

Madde 5

Aşağıdaki fiilleri işleyen üyeler Disiplin Kurulu’na verilirler.

 1. Tüm yasal mevzuata, tüzüğe, Dernek ile ilgili tüm yönetmeliklere, Genel Kurul kararlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına ve Dernek ilkelerine aykırı davrananlar,
 2. Dernek organları veya yöneticileri tarafından verilen yetkiyi kötüye kullananlar,
 3. Dernek amacı dışında harekete edip kişisel menfaat sağlayanlar,
 4. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri mazeretsiz yerine getirmeyenler,
 5. Yönetim Kurulu’nca hayatın olağan akışına, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı hareket eden ve yine Yönetim Kurulu’nca kusurlu davranışlarda bulunduğu düşünülen üyeler.

YÜRÜTME

Madde 6

Disiplin Kurulu; 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. TİED Genel Kurulu’nca seçilirler.

Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler. Başkanlık makamının bir şekilde boşalması halinde, Genel Kurul’da belirlenen yedek üyelerden çağrılacak üye ile birlikte yeniden bir başkan seçilir.

Toplantılar başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

Kararlar, oy çokluğu ile alınır.

DİSİPLİN KURULUNUN HAZIRLAYACAĞI RAPORDA DEĞERLENDİREBİLECEĞİ CEZALAR

Madde 7

 1. Disiplin Kurulu tarafından işlenilen fiilin niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen cezalardan birisi Yönetim Kurulu’na sunulacak yazılı raporda gerekçesi de belirtilerek değerlendirilir.
 2. Disiplin Kurulu’nca sunulan rapordan bağımsız olarak Yönetim Kurulu ilgili üyeye ceza verebilir yahut ceza vermez.
 3. Disiplin Kurulu değerlendirmesini aşağıdaki cezalardan birisini belirtir yine Yönetim Kurulu da uygulanacak cezayı aşağıdakilerden seçer.
 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Üyelikten çıkarma

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

Kurul, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.

DİSİPLİN KURULU’UN GÖREVLERİ

Madde 9

 1. Yönetim Kurulu tüzükte ve yukarıda 5. Maddede sayılan fiilleri işleyen Dernek üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, Disiplin Kurul Başkan ve üyelerini Disiplin Kurulu’na sevketme yetkisine sahiptir. Disiplin Kurulu’na sevk edilen Disiplin Kurulu üyesi ve başkanı geçici olarak görevinden çekilmiş sayılır ve yedek üyelerden biri geçici olarak boşalan görevi doldurur. Disiplin Kurulu’na sevk edilen disiplin kurulu üyesi veya başkanı kendisi ile ilgili yapılan görüşmelere katılamaz.
 2. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin işlemi yapılması istenen üye yahut yöneticiye hakkındaki iddiayı da özetleyerek 15 gün savunma için süre verir.
 3. Disiplin Kurulu, makul süre içinde gerekli soruşturmayı yaparak kararını verir ve yazılı bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu disipline sevk olunan üyeye ceza verebilir.
 4. Yönetim Kurulu’nca ceza verilmesi halinde kişi, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde karara Disiplin Kurulu’nda itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazın reddi halinde, ceza verilen kişi yapılacak ilk Genel Kurul’a başvurabilir. Talebi Genel Kurul’ca karara bağlanır. Bu sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinleşmiş sayılır.
 5. Disiplin Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine Genel Kurul’un kararı bozması durumunda, ilgililer arada geçen süre ile ilgili hiçbir hak iddia edemezler.
 6. Yazılı savunma alınmadan hiçbir üye hakkında üyelikten çıkarma cezası verilemez. Ancak Disiplin Kurulu’nun çağrısına uymayanlar ve ifade vermekten kaçınanlar hakkında, yazılı savunma alınmadan Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma cezası verebilir. O kimse hakkında arkasından çıkarılma kararı alınmadan önce üyelikten ayrılmış olsa dahi Yönetim Kurulu kararı geçerlidir.

DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 10

Disiplin Kurulu Üyeliği’ne aday olabilmek için;

 1. T.C. Vatandaşı olması
 2. TİED üyesi olması.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

Disiplin Kurulu hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

Disiplin Kurulu’nun çalışma mekânı ihtiyacı ve kırtasiye giderleri Yönetim Kurulu’nca karşılanır.

ÜYE OLMA ŞARTLARI
Madde 12

TİED üye olan herkes Disiplin Kurulu üyesi olabilir.

KURUL GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

 1. Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı işlemleri Kurul sekreteri derhal Başkan ve diğer kurul üyesine bildirir.
 2. Sekreter bildirimi yazılı yapacağı gibi e-mail ve kısa mesaj yolu (SMS) ile de yapabilir.
 3. Sekreter Yönetim Kurulu’nun kendisine bildirdiği disiplin işlemi yapılması istenen kişiye hakkındaki iddiaları özetleyen bir yazı gönderir. On beş gün içinde savunmasını yapmasını ister.
 4. Yapacağı tebliğe on beş gün içinde savunmasını yapmaması halinde bu şekilde hakkında karar verileceği ihtarını düşer.
 5. Tebliğ süresi de dikkate alınarak diğer üyeleri toplantıya çağırır. İlgili hakkında karar verirler ve rapor halinde sekreter Yönetim Kurulu’na sunar.
 6. İncelenecek herhangi bir şikâyet olmaması halinde Disiplin Kurulu ancak ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu her zaman Disiplin Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

Disiplin Kurulu Yönetmeliği değişiklik yapılacak olması halinde, TİED Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. İş bu öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİED Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Disiplin Kurulu’nda yönetimle ilgili herhangi bir sorun oluşumu halinde TİED Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

YÜRÜTME

Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİED ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.