TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği bünyesinde kurulacak “Gençlik Meclisi”nin kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek            : Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ni (TİED),

Gençlik Meclisi: TİED 18-35 yaş arası işitme engellilerden oluşan Gençlik Meclisi’ni,

Genel Kurul     : TİED Genel Kurulu’nu ifade eder.

GENÇLİK MECLİSİ’NİN AMACI

Madde 4

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Gençlik Meclisi, Türkiye’de yaşayan işitme engelli gençlerin yaşamında; genç vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, gençlerin hak ve hukukunun öğretilmesi ve korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, gençlerin problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini, geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 1. Gençlerin yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlikle ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak,
 2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde gençlik meclisinde gençliğe yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
 3. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı gençlik yaratma sürecinde  tarafların katılımına, dönemsel veya sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların  oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 4. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
 5. Türkiye gençliğini ulusal, uluslararası düzeyde gençlik olarak temsil etmek.
 6. Gençlerin kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
 7. Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel insiyatif alabilmelerini geliştirmek,
 8. Gençlerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
 9. Gençliğin dayanışmaya ve paylaşmaya yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 10. Kaliteli ve yaşanabilir bir ülke yönetiminde gençlerin aktif rol alması, yaşadıkları toplum  sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 5

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu alacağı kararlarla Gençlik Meclisi‘nin düzenleyeceği her türlü faaliyet giderlerini karşılayacaktır.

YÜRÜTME

Madde 6

Gençlik Meclisi; Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Sekreteri, olmak üzere 3 üyeden oluşur.

TİED Genel Kurulu’nca seçilirler. Meclis toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

Kararlar, Dernek Başkanı’nın belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin de toplantıya katılıp oy kullanmasıyla birlikte oy çokluğu ile alınır.

TİED GENÇLİK MECLİSİ SEÇİMİ

Madde 7

TİED Ana Tüzük’ te belirtilen 3 yılda bir yapılan Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, kongreye katılan 18-35 yaş sınırı olan üyeler oy kullanarak, Gençlik Meclisi’ni belirler.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.


GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 9

 1. TİED Derneği’nde üye olan 18-35 yaş arası gençler Gençlik Meclisi Başkanlığı’na seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. Üyenin 35 yaşında olup yönetimde görev alması halinde 3 yıllık çalışma süresince görevi devam eder. Görevi bitiminden sonra gençlik meclisinden ayrılmış sayılır.
 3. Meclis dördüncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 4. İşitme engelli gençliğini ve Derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 5. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı, kermes, gezi ve mitingler tertip edilmesini Dernekten isteyebilir.
 6. Derneğin hizmetleri bakımından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
 7. Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri TİED Yönetim Kurulu’ndan talep eder.
 8. Çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve sportif faaliyetler düzenler.
 9. Her yıl 2 defaya mahsus olmak üzere Kış ve Yaz Gençlik kampları düzenler.
 10. 9-12 Yaş Çocuk, 13-17 Yaş Genç Grubu ve 18-35 Yaş Gençlik Grubu oluşturup gruplar halinde Yaz ve Kış Kampları düzenler.

GENÇLİK MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI

Madde 10

Gençlik Meclisi Üyeliği’ne aday olabilmek için;

 1. T.C. Vatandaşı olması
 2. TİED üyesi ve genç işitme engelli olması,
 3. 18–35 yaşları arası işitme engelli üye olması,
 4. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek Başkanlığı’na başvurulur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

Gençlik Meclisi için Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.

Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12

TİED üye olan 18 -35 yaşları arası gençler üye olabilirler.

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

Gençlik Meclisi üyeleri herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde diğer üyelerle görevine devam eder. Mecliste üye kalmaması halinde ilk Genel Kurul’a kadar Meclisin faaliyetlerini Yönetim Kurulu devam ettirir.

Gençlik Meclisi oy çoğunluğu ile karar alır.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

Gençlik Meclisi Yönetmeliği değişiklik yapılacak olması halinde, TİED Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. İş bu öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİED Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Gençlik Meclisi’nde herhangi bir sorun oluşumu halinde TİED Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı Yönetim Kurulu belirler.

YÜRÜTME

Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİED ve Gençlik Meclisi tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.

× Whatsapp'a Ulaşın