TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TURKISH ASSOCAIATION OF THE DEAF

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ne bağlı kurulacak olan Türk İşaret Dili Kurulu’nun kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Türk İşaret Dili Kurulu’nun kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

TİD                  : Türk İşaret Dili’ni,
Dernek            : Türkiye İşitme Engelliler Derneği’ni(TİED),          

TİD Kurul         : TİED bağlı Türk İşaret Dili Kurulu’nu
Genel Kurul     : TİED Genel Kurulu’nu ifade eder.

Türk İşaret Dili Kurulu, TİED bünyesinde idari bir birimdir.

TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN AMACI
Madde 4

Türk İşaret Dili Kurulu’nun vizyon ve misyonu Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Türk İşaret Dili’nin geliştirilebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçerek çalışmalar yapmak projeler üretmek ve bu alanda danışmanlık yapmak yine işaret dilinin zarar görmemesi, hukuken korunabilmesi için faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Özellikle eğitim (özel eğitim, uzaktan eğitim vb.), dilbilimi (işaret dil bilimi, uygulamalı dilbilimi) ve beşeri bilimler ile sosyal çalışmalar (sosyoloji, siyaset psikoloji, işletme, sağlık vb.) ilgili diğer konular dâhil, özellikle işitme engelli toplulukların olumlu gelişimine yönelik hayati derecede önemli konularda, gelişmekte olan ülkelere özel bir dikkat sarf ederek gerek ülkemizde gerek dünya çapında işitme engellilere yönelik eğitim ve ilgili akademik araştırmaları yapmak ve desteklemektir.

Bu kapsamda;

 1. Türk İşaret Dili’nin gelişimi için eğitici ve tercüman yetiştirme konularında sorumlu kurul olarak görevlerini yerine getirmek.
 2. Eğitim materyalleri, eğitici ve tercüman yetiştirme ile ilgili müfredatları belirlemek ve hazırlamak.
 3. Müfredatlar doğrultusunda işaret dili kurslarının açılması, işaret dili öğretmen ve tercüman yetiştirme programlarının açılmasına yetkili kurul olarak izin vermek, görev alacak eğitmenleri belirlemek.
 4. Türk İşaret Dili’nin geliştirilmesi ve eğitim programlarının yazışmalar ve projeler oluşturulabilmesi konusunda üniversitelere, ilgili kamu kurum, kuruluşları ve bu konuyla ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 5. Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nde çalışan işaret dili öğretmenleri ve tercümanlar için sicil defteri oluşturulmasını sağlamak ve çalışmalarını takip etmek.
 6. Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nde çalışan işaret dili öğretmenleri ve tercümanlar için sicil defteri oluşturulmasını sağlamak ve çalışmalarını takip etmek.
 7. Türk İşaret Dili eğitmenleri ve tercümanları yetiştirilmesinde açılacak kursların ve sınavların periyodik zaman dilimlerinin belirlenmesi, aksaklıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlamak. İşaret dili konusunda tecrübeli kişilerce sınav komisyonları oluşturularak sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanması ve sertifikaların gelişigüzel dağıtılmasının önüne geçilmesi için çalışmak. Hak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla başvuru ve sınav konularında açıklayıcı ve anlaşılır kriterler ve programlar oluşturmak ve kılavuz hazırlamak.
 8. Türk İşaret Dili konusunda ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
 9. Türk İşaret Dili Kurulu gerekli gördüğü konularda komisyonlar şeklinde çalışma grupları oluşturmak ve işbu çalışma gruplarını denetlemek
 10. Türk İşaret Dili Kurulu kendi adına kitap, dergi, cd vb. yayınlar çıkarmak ve kamuoyuna gerekli bilgi paylaşımını sağlamak.
 11. Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nde işaret dili konusunda çevirileri (web sitesi, film, tüm yayınlar vesaire) denetlemek.
 12. Türk İşaret Dili Kurulu’nda işaret dili geliştirilmesi ve etkinlik faaliyet organizasyonu (kamp vb.) yapmak
 13. TİD konusunda işitme engelli çocuklara geliştirilmesi için özel eğitim programları hazırlanması ve kurslar açılması.
 14. TİD Kurulu işitme engelli çocukların etkinlik programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi.

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 5

TİED Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlarla Türk İşaret Dili Kurulu’nun düzenleyeceği her türlü faaliyet giderleri ile araç gereç ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

YÜRÜTME

Madde 6

Türk İşaret Dili Kurulu; Kurul başkanı, başkan yardımcısı, sekreterden olmak üzere üç üyeden oluşur.

TİED Genel Kurulu’nda seçilirler. Kurul toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

Kararlar, Dernek Başkanı’nın belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin de toplantıya katılıp oy kullanmasıyla birlikte oy çokluğu ile alınır.

TİED TÜRK İŞARET DİLİ KURULU SEÇİMİ

Madde 7

TİED ana tüzükte belirtilen 3 yılda bir yapılan Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, Kongreye katılan 18 yaşını doldurmuş olan TİED üyesi ve Türk İşaret Dili Belgesi’ne sahip olan her üyenin oy kullanma hakkı ile birlikte Türk İşaret Dili Kurulu seçimine katılma hakkı vardır.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

Kurul, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.

TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 9 

 1. TİED derneğinde üye olan işaret dili uzmanı işitme engellilerimiz Türk İşaret Dili Kurulu Başkanlığı’na seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. Başkan adayı yönetmeliğin 10. maddesindeki şartlara sahip olmak zorundadır. Başkan Yardımcısı şartı olarak İşaret Dili Belgesi aranacaktır. Sekreter için ise İşaret Dili Belgesi şartı aranmayacak olup herhangi bir üye seçilebilir.
 3. Genel politikaları belirler.
 4. Oy çokluğuyla karar alır.
 5. Olağan toplantıları ayda bir yapılır. Başkanın veya yönetim kurulu üyelerinden ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılır.
 6. Toplantılarında alınan kararlardan, Dernek Yönetim Kurulu’nu haberdar eder.
 7. Kurulu beşinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 8. Türk İşaret Dili Kurulu çalışmalarında sadece Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 9. TİED hizmetlerinde herhangi bir eksiklik ve sorun gördüğünde TİD Kurulu’ndan rapor talep eder.
 10. İşaret dilini ve Derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 11. Toplumumuza işaret dili konusunda geliştirme ve araştırma çalışmaları gerekli gördükleri hizmetleri sivil toplum örgütlerinin işaret kurulları ile iş birliği yapılır.
 12. Türk İşaret Dili Kurulu; toplantı günlerinde gündemdeki konular üzerinde uygun görülen kişi ve kişileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini toplantılara davet eder.
 13. Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için kurul kararları halka ve basına açıktır. Kurul kararları halka açık bulundurulur.
 14. Türk İşaret Dili Kurulu üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.
 15. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak toplantı, seminer, konferans ve mitingler tertip edilmesini dernekten talep ederek destek isteyebilir.

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI
Madde 10

Türk İşaret Dili Kurulu Üyeliği’nde aday olabilmek için;

 1. T.C Vatandaşı olması
 2. TİED üyesi ve işitme engelli olması,
 3. 18 yaşını doldurmuş olması,
 4. İşaret dilini çok iyi bilmek,
 5. Türk İşaret Dili Eğitim Belgesi almış olması,
 6. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek başkanlığına başvurulur.
 7. Liseyi bitirmiş olması,

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

TİD Kurulu için Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.

TİD Kurulu; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için TİD Kurul kararları halka ve basına açıktır. TİD Kurul kararları halka açık bulundurulur.

TİD Kurul üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

TİD ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12

TİED üye olan, 18 yaşını doldurmuş, Türk İşaret Dili Eğitim Belgesi’ne sahip, liseyi bitirmiş kişiler olabilirler.

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

TİD Kurul üyelerinden herhangi bir üyenin herhangi bir nedenle ayrılması halinde diğer üyeler göreve devam eder. TİD Kurulu’nda üye kalmaması halinde Sosyal Kurul’un faaliyetlerini yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar Yönetim Kurulu devam ettirir.

TİD Kurulu oy çoğunluğu ile karar alır.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

TİD Yönetmeliği’nde değişiklik yapılacak olması halinde, TİED Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar,  öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİED tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Türk İşaret Dili Kurulu’nda herhangi bir sorun oluşumu halinde TİED Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı yönetim kurulu belirler.

YÜRÜTME

Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİED Yönetim Kurulu ve Türk İşaret Dili Kurulu tarafından yürütülür. İşbu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.

× Whatsapp'a Ulaşın