Yönetmelik

 

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ
Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’ne bağlı kurulacak olan Türk İşaret Dili Kurulu’nun eğitim (özel eğitim, uzaktan eğitim vb.), dilbilimi (işaret dil bilimi, uygulamalı dilbilimi) ve beşeri bilimler ve sosyal çalışmalarla (sosyoloji, siyaset psikoloji, işletme, sağlık vb.) ilgili diğer konular dâhil, özellikle işitme engelli toplulukların olumlu gelişimine yönelik hayati derecede önemli konularda, gelişmekte olan ülkelere özel bir dikkat sarf ederek gerek ülkemizde ve dünya çapında işitme engellilere yönelik eğitim ve ilgili akademik araştırmaları yapmak ve desteklemektir.

 

KAPSAM

Madde 2

 

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi Türk İşaret Dili Kurulu’nun kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3

 

Bu yönetmelikte adı geçen;

 

TİD                              : Türk İşaret Dili’ni
Dernek                                   : Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’ni (TİEDGM )
TİD Kurul                    : TİEDGM bağlı Türk İşaret Dili Kurulu’nu
Genel Kurul                : TİEDGM Genel Kurulu’nu ifade eder.

 

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 4

Türk İşaret Dili Kurulu, TİEDGM bünyesinde idari bir birimdir. Türk İşaret Dili Kurulu’nun vizyon ve misyonu Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından belirlenecektir.

 

TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN AMACI
Madde 5

Türk İşaret Dili’nin geliştirilebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçerek çalışmalar yapmak projeler üretmek ve bu alanda danışmanlık yapmak yine işaret dilinin zarar görmemesi, hukuken korunabilmesi için faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda;

 1. Türk İşaret Dili’nin gelişimi için eğitici ve tercüman yetiştirme konularında sorumlu kurul olarak görevlerini yerine getirmek.
 2. Eğitim Materyalleri, eğitici ve tercüman yetiştirme ile ilgili müfredatları belirlemek ve hazırlamak.
 3. Müfredatlar doğrultusunda işaret dili kurslarının açılması, işaret dili öğretmen ve tercüman yetiştirme programlarının açılmasına yetkili kurul olarak izin vermek, görev alacak eğitmenleri belirlemek.
 4. Türk İşaret Dili’nin geliştirilmesi konusunda üniversitelere, ilgili kamu kurum, kuruluşları ve bu konuyla ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 5. Türk İşaret Dili Eğitim Programları’nın oluşturulabilmesi için üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmak.
 6. Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’nde çalışan işaret dili öğretmenleri ve tercümanlar için sicil defteri oluşturulmasını sağlamak ve çalışmalarını takip etmek.
 7. Türk İşaret Dili eğitmenleri ve tercümanları yetiştirilmesinde açılacak kursların ve sınavların periyodik zaman dilimlerinin belirlenmesi, aksaklıkların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlamak. İşaret dili konusunda tecrübeli kişilerce sınav komisyonları oluşturularak sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanması ve sertifikaların gelişigüzel dağıtılmasının önüne geçilmesi için çalışmak. Hak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla başvuru ve sınav konularında açıklayıcı ve anlaşılır kriterler ve programlar oluşturmak ve kılavuz hazırlamak.
 8. Türk İşaret Dili konusunda ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
 9. Türk İşaret Dili Kurulu gerekli gördüğü konularda komisyonlar şeklinde çalışma grupları oluşturmak ve işbu çalışma gruplarını denetlemek
 10. Her çalışma grupları için ayrı ayrı kılavuz hazırlamak.
 11. Türk İşaret Dili Kurulu kendi adına kitap, dergi, cd vb. yayınlar çıkarmak ve kamuoyuna gerekli bilgi paylaşımını sağlamak.
 12. Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’nde işaret dili konusunda çevirilerini (web sitesi, film, vesaire) denetlemek.

 

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 6

 

TİEDGM Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlarla Türk İşaret Dili Kurulu’nun düzenleyeceği her türlü faaliyet giderleri ile araç gereç ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

 

YÜRÜTME

Madde 7

 

Türk İşaret Dili Kurulu; Kurul başkanı, başkan yardımcısı, sekreterden olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. TİEDGM Genel Kurulu’nda seçilirler. Kurul toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

 

 

 

TİEDGM TÜRK İŞARET DİLİ KURULU KONGRESİ

Madde 8

 

TİEDGM ana tüzükte belirtilen 3 yılda bir yapılan Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, Kongreye katılan 18 yaşını doldurmuş olan TİEDGM üyesi ve Türk İşaret Dili Belgesi olan her üyenin oy kullanma hakkı ile birlikte Türk İşaret Dili Kurulu seçimine katılma hakkı vardır.

 

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 9

 

Kurul, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.


TÜRK İŞARET DİLİ KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 10

 

 1. TİEDGM derneğinde üye olan işaret dili uzmanı işitme engellilerimiz Türk İşaret Dili Kurulu Başkanlığı’na seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
 2. Genel politikaları belirler.
 3. Oy çokluğuyla karar alır.
 4. Olağan toplantıları ayda bir yapılır. Başkanın veya yönetim kurulu üyelerinden ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapılır.
 5. Toplantılarında alınan kararlardan, derneği haberdar eder.
 6. Görev süresi 3 yıldır.
 7. Kurulu beşinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 8. Türk İşaret Dili Kurulu çalışmalarında sadece dernek yönetimine karşı sorumludur.
 9. TİEDGM hizmetlerinde herhangi bir eksiklik ve sorun gördüğünde TİD Kurulu’ndan rapor talep eder.
 10. İşaret dilini ve derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 11. Toplumumuza işaret dili konusunda geliştirme ve araştırma çalışmaları gerekli gördükleri hizmetleri Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu İşaret Dili Kurulu ile iş birliği yapılır.
 12. Türk İşaret Dili Kurulu; toplantı günlerinde gündemdeki konular üzerinde uygun görülen kişi ve kişileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini toplantılara davet eder.
 13. Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için kurul kararları halka ve basına açıktır. Kurul kararları halka açık bulundurulur.
 14. Türk İşaret Dili Kurulu üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.
 15. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak toplantı, seminer, konferans ve mitingler tertip edilmesini dernekten talep ederek destek isteyebilir.

 

 

TÜRK İŞARET DİLİ KURULU ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI
Madde 11

Türk İşaret Dili Kurulu Üyeliği’nde aday olabilmek için;

 

 1. C. vatandaşı olması
 2. TİEDGM üyesi ve işitme engelli olması,
 3. 18 yaşını doldurmuş olması,
 4. İşaret dilini pratikte uygulamalı olarak çok iyi bilmesi,
 5. Üniversitelerden Türk İşaret Dili Eğitim Belgesi almış olması,
 6. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile dernek başkanlığına başvurulur.
 7. Liseyi bitirmiş olması,

 

TİD ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12

 

 1. TİEDGM üyesi olması
 2. Türk İşaret Dili Belgesi olması

 

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

 

Herhangi bir nedenle Türk İşaret Dili Kurulu üyeliğinden ayrılma olması takdirde belirlenen sıraya göre sıradaki yedek üye yönetim kuruluna alınır.

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

 

TİD Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması talebi halinde, TİEDGM Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar,  öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİEDGM tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Türk İşaret Dili Kurulu’nda herhangi bir sorun oluşumu halinde TİEDGM Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı yönetim kurulu belirler.

 

YÜRÜTME

Madde 16

 

Bu yönetmelik hükümleri TİEDGM ve Türk İşaret Dili Kurulu tarafından yürütülür. İşbu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.