Yönetmelik

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

KADIN MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde 1
Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’nde kurulacak “Kadın Meclisi ”nin kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2
Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi Kadınlar Meclisi’nin kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR

Madde 3
Bu yönetmelikte adı geçen;

 

Dernek                         : Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’ni (TİEDGM)

Kadın Meclisi             : TİEDGM üyelerinden oluşan Kadın Meclisi’ni,

Genel Kurul                : TİEDGM Genel Kurulu’nu ifade eder.

 

KADIN MECLİSİ’NİN AMACI

Madde 4
Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi Kadın Meclisi, Türkiye’de yaşayan işitme engelli kadınların yaşamında; kadın vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi kadın hak ve hukukunun korunmasını sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, kadınların problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini, düşünebilmelerini ve  geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

 

 1. Kadınların yönetimde karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak.
 2. Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı içerisinde Kadın Meclisi’ne yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak.
 3. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların  oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 4. Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde Kadın haklarını korumak ve geliştirmek.

 

 

 

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ

Madde 5

 

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu alacağı kararlarla Kadın Meclisi’nin düzenleyeceği her türlü faaliyet giderlerini karşılayacaktır.

 

YÜRÜTME

Madde 6

 

Kadın Meclisi; Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Sekreteri,  olmak üzere 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. TİEDGM Genel Kurulu’ndan seçilirler. Meclis toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

 

TİEDGM KADIN MECLİSİ KONGRESİ

Madde 7


TİEDGM Ana Tüzükte belirtilen 3 yılda bir yapılan TİEDGM Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, kongreye katılan TİEDGM kadın üyeleri oy kullanarak, Kadın Meclisi’ni belirler.

 

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 8

 

Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.

 

KADIN MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 9

 

Meclis amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

 1. Kadın haklarını ve derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
 2. Toplantıları Kadın Meclisi Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı durumlarda ikinci başkan yönetir. Her ikisinin de bulunmaması halinde toplantı yapılamaz.
 3. Komisyon raporlarını görüşür. Teklif ve temenni kararları alır.
 4. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı ve mitingler tertip edilmesini TİEDGM’den isteyebilir.
 5. Dernek hizmetleri açısından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini dernek yönetiminden talep eder.

 

KADIN MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI 

Madde 10

 

Kadın Meclisi Üyeliği’nde aday olabilmek için;

 

 1. C. vatandaşı olması,
 2. TİEDGM kadın üyesi olmak,
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 4. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek Başkanlığı’na başvurulur.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 11

 

Kadın Meclisi’nde belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekân olacaktır.

Kadın Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.

Kadın Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

 

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde 12


TİEDGM üye olan 18 yaşını doldurmuş Kadın üyeler aynı zamanda Kadın Meclisi’nde de üyedirler.

 

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 13

 

Kadın Meclisi Yönetim Asil Görevinden ayrılma olması halinde sıradaki yedek göreve devam eder.

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

 

Kadın Meclisi Yönetmeliği değişiklik yapılması talebi halinde, TİEDGM Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. Öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 15

 

 1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİEDGM tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
 2. Kadın Meclisi’nde herhangi bir sorun oluşumu halinde TİEDGM Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı Yönetim Kurulu belirler.

 

YÜRÜTME

Madde 16

 

Bu yönetmelik hükümleri TİEDGM ve Kadın Meclisi tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.