Yönetmelik

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi bünyesinde kurulacak “Gençlik Meclisi”nin kuruluşunu, organlarını, görevlerini ve çalışma şartları ile diğer usul esasları belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2

Bu yönetmelik Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi Gençlik Meclisi’nin kuruluşunu, organlarını, amaçlarını, yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar.

TANIMLAR
Madde 3

Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek                          : Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi’ni (TİEDGM)
Gençlik Meclisi           : TİEDGM 18-30 yaş arası işitme engellilerden oluşan Gençlik Meclisi’ni,
Genel Kurul                 : TİEDGM Genel Kurulu’nu ifade eder.

 

GENÇLİK MECLİSİNİN AMACI
Madde 4

Türkiye İşitme Engelliler Derneği Genel Merkezi Gençlik Meclisi, Türkiye’de yaşayan işitme engelli gençlerin yaşamında; genç vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, gençlerin hak ve hukukunun öğretilmesi ve korunması, sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmelerini, gençlerin problemlerini ve taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünebilmelerini, geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

1. Gençlerin yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlikle ilgili sorunların çözümünde aktif rol almalarını sağlamak,
2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde gençlik meclisinde gençliğe yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
3. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı gençlik yaratma sürecinde  tarafların katılımına, dönemsel veya sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların  oluşturulmasına katkıda bulunmak,
4. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
5. Türkiye gençliğini ulusal, uluslararası düzeyde gençlik olarak temsil etmek.
6. Gençlerin kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
7. Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatif alabilmelerini geliştirmek,
8. Gençlerin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
9. Gençliğin dayanışmaya ve paylaşmaya yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
10. Kaliteli ve yaşanabilir bir ülke yönetiminde gençlerin aktif rol alması, yaşadıkları toplum  sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

FAALİYET GİDER İŞLEMLERİ
Madde 5
Türkiye İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu alacağı kararlarla Gençlik Meclisi‘nin düzenleyeceği her türlü faaliyet giderlerini karşılayacaktır.

YÜRÜTME
Madde 6

Gençlik Meclisi; Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Sekreteri, olmak üzere 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. TİEDGM Genel Kurulu’nca seçilirler. Meclis toplantıları başkan veya başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

TİEDGM GENÇLİK MECLİSİ KONGRESİ
Madde 7

TİEDGM Ana Tüzük’ te belirtilen 3 yılda bir yapılan Genel Kurulu başkanlık seçiminin ardından, kongreye katılan 18-30 yaş sınırı olan üyeler oy kullanarak, Gençlik Meclisi’ni belirler.

ÇALIŞMA USULÜ
Madde 8

Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür.

GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 9

1. TİEDGM Derneği’nde üye olan 18-30 yaş arası gençler Gençlik Meclisi Başkanlığı’na seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
2. Üyenin 30 yaşında olup yönetimde görev alması halinde 3 yıllık çalışma süresince görevi devam eder. Görevi bitiminden sonra gençlik meclisinden ayrılmış sayılır.
3. Meclis dördüncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.
4. İşitme engelli gençliğini ve derneği tanıtan konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmaları gerçekleştirecek komisyonları belirler.
5. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak etkinlik, toplantı ve mitingler tertip edilmesini dernekten isteyebilir.
6. Derneğin hizmetleri bakımından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini Dernekten talep eder.
7. Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri TİEDGM ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Gençlik Meclisi’nden talep eder.
8. Çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve sportif faaliyetler düzenler.
9. Her yıl 2 defaya mahsus olmak üzere Kış ve Yaz Gençlik kampları düzenler.
10. 9-12 Yaş Çocuk, 13-17 Yaş Genç Grubu ve 18-30 Yaş Gençlik Grubu oluşturup gruplar halinde Yaz ve Kış Kampları düzenler.

GENÇLİK MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAYLIK VE SEÇİLME ŞARTLARI
Madde 10

Gençlik Meclisi Üyeliği’ne aday olabilmek için;

1. T.C. Vatandaşı olması
2. TİEDGM üyesi ve genç işitme engelli olması,
3. 18–30 yaşları arası işitme Engelli olması,
4. Genel Kurul’dan 30 gün önce adaylık formları ile Dernek Başkanlığı’na başvurulur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 11

Gençlik Meclisi’nde belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekândır.
Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.
Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

ÜYE OLMA ŞARTLARI
Madde 12

TİEDGM üye olan 18 -30 yaşları arası gençler üye olabilirler.

YÖNETİM GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 13

Gençlik Meclisi Yönetim Asil Görevinden ayrılma olması halinde sıradaki yedek görevi devam ettirir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 14

Gençlik Meclisi Yönetmeliği değişiklik yapılması halinde, TİEDGM Genel Kurulu’na yazılı olarak öneri sunar. İş bu öneri Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER
MADDE 15

1. Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda TİEDGM Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
2. Gençlik Meclisi’nde herhangi bir sorun oluşumu halinde TİEDGM Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Kararı Yönetim Kurulu belirler.

YÜRÜTME
Madde 16

Bu yönetmelik hükümleri TİEDGM ve Gençlik Meclisi tarafından yürütülür. İş bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlar Derneğin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.